Pozwolenie na broń – jak zdobyć?

Broń palna w dłoni

Posiadanie broni palnej w Polsce wymaga stosownego pozwolenia. Przed wystąpieniem z wnioskiem upewnij się czy spełniasz niezbędne kryteria. Poniżej znajdziesz wyczerpujące informacje jak zdobyć pozwolenie na broń palną.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni w naszym kraju reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Jeżeli chcesz zdobyć pozwolenie na broń palną, w tym: myśliwską, bojową, sportową, gazową, szkoleniową, kolekcjonerską, do rekonstrukcji historycznej, pamiątkową musisz spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 21 lat (wyjątek stanowi ubieganie się o pozwolenie posiadania broni myśliwskiej lub sportowej, na wniosek organizacji sportowej, szkoły, stowarzyszenia obronnego lub Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie może być wydane osobie która ukończyła 18 lat)
 • posiadać miejsce stałego pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie być uzależnionym od substancji psychoaktywnych lub alkoholu
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią (potwierdzone stosownym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym)
 • uzasadnić potrzebę posiadania broni

W jakim celu można posiadać broń palną?

Ustawa wymienia sytuacje umożliwiające ubieganie się o broń. Jednym z powodów jest ochrona osobista w sytuacji trwałego i realnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. O pozwolenie na broń mogą ubiegać się agencje ochrony osób i mienia. Posiadanie broni do celów łowieckich również wymaga zdobycia pozwolenia na broń. Posiadanie patentu strzeleckiego, bycie członkiem klubu strzeleckiego lub licencja polskiego związku strzeleckiego, uprawniająca do udziału w zawodach strzeleckich ułatwi uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni sportowej. Osoby biorące udział w rekonstrukcjach historycznych z wykorzystaniem broni alarmowej lub innej broni palnej, która konstrukcyjnie umożliwia strzelanie jedynie amunicją ślepą, także muszą posiadać pozwolenie na posiadanie broni. Ten sam warunek dotyczy osób posiadających broń do celów kolekcjonerskich. Broń otrzymana w drodze spadku, darowizny lub jako wyróżnienie upoważnia do ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni w celach pamiątkowych. Osoby posiadające działalność gospodarczą w zakresie szkoleń strzeleckich, posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim, także muszą ubiegać się o pozwolenie na posiadanie broni palnej.

Co trzeba zrobić żeby uzyskać pozwolenie na broń?

Będąc w którejś z wyżej wymienionych sytuacji i chcąc zdobyć pozwolenie na broń, trzeba złożyć stosowny wniosek do właściwego komendanta policji. Wniosek ten powinien zawierać:

 • dane personalne osoby ubiegającej się o pozwolenie
 • określenie rodzaju broni oraz jej przeznaczenia
 • podanie ważnej przyczyny chęci posiadania broni
 • określenie ilości posiadanych sztuk broni

Do wniosku należy załączyć:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne (potwierdzające zdolność fizyczną i psychologiczną wnioskującego do posługiwania się bronią)
 • dokument potwierdzający istnienie ważnej przyczyny posiadania broni
 • dwie fotografie (o maksymalnym wymiarze 3×4 cm)
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określony jest cel w jakim została wydana oraz liczba i rodzaj egzemplarzy broni. Nabycie broni zgodnie z pozwoleniem, może nastąpić po okazaniu uprawniającego do tej czynności zaświadczenia. O zaświadczenie można zawnioskować po upływie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.