Informacja dla Uczestników SECUS I FIZ

W związku z upływem sześcioletniego okresu funkcjonowania funduszu Secus I FIZ, pragniemy przekazać Państwu komplet informacji z zakresu przewidywanego terminu zakończenia inwestycji, sposobu wyjścia, a także wyceny funduszu oraz działań podjętych przez Zarządzającego.

Szanowni Państwo,
 W związku z upływem sześcioletniego okresu funkcjonowania funduszu Secus I FIZ, pragniemy przekazać Państwu komplet informacji z zakresu przewidywanego terminu zakończenia inwestycji, sposobu wyjścia, a także wyceny funduszu oraz działań podjętych przez Zarządzającego.
 
 
Perspektywa zakończenia inwestycji
Secus I FIZ jako fundusz aktywów niepublicznych został utworzony na okres 6 lat. Termin ten wynikał z charakteru realizowanych inwestycji na rynku niepublicznym, gdzie głównym założeniem jest nabywanie akcji lub udziałów perspektywicznych spółek we wczesnej fazie rozwoju w celu ich późniejszej sprzedaży i realizacji zysku osiągniętego w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa i w konsekwencji wzrostu jego wartości.
 
Po upływie terminu, na jaki fundusz został utworzony, rozpoczyna się likwidacja, a po jej zakończeniu fundusz ulega rozwiązaniu. W pierwotnej wersji statutu likwidacja funduszu powinna się rozpocząć z upływem 6 lat licząc od dnia rejestracji w sądzie czyli 29 listopada 2012 r. Z uwagi na brak możliwości zamknięcia w tym terminie wszystkich inwestycji funduszu przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu jego uczestników, Secus Asset Management S.A. jako Zarządzający zwrócił się do GO TFI z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania funduszu o 2 lata oraz o dokonanie zmian statutu w zakresie trybu wykupu certyfikatów w celu umożliwienia wypłaty środków pieniężnych uczestnikom funduszu sukcesywnie wraz z zamykaniem kolejnych pozycji portfelowych. Proponowany dwuletni termin przedłużenia czasu trwania funduszu wynika z przewidywanego czasu potrzebnego do całkowitego upłynnienia aktywów funduszu.
 
Intencją Zarządzającego jest sukcesywne przekazywanie uczestnikom funduszu środków pochodzących ze sprzedaży aktywów. Z uwagi na stan realizacji projektów oceniamy, że ostateczne umorzenie wszystkich certyfikatów i wypłacenie uczestnikom funduszu środków pieniężnych powinno nastąpić nie później niż do końca 2014 roku.
 
Realizacja powyższych założeń będzie polegała na przeprowadzeniu przez fundusz automatycznych proporcjonalnych częściowych wykupów certyfikatów pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na takie wykupy.
 
 
Plany w zakresie upłynnienia aktywów
Na dzień wyceny 29 marca 2013 r. skład portfela funduszu przedstawiał się następująco:

Walor Ilość Wycena Wartość
APN Promise 3 000 000 3,90 11 700 000,00
Sento 5 607 692 1,24 6 953 538,08
PZU 7 000 404,00 2 828 000,00

 
Do tego dochodziły jeszcze aktywa płynne:
2.400.000 zł – depozyty
45.375,86 zł – środki pieniężne na rachunkach
 
Aktywami o ograniczonej płynności pozostają pakiety akcji APN Promise S.A. tj. spółki obecnie notowanej na rynku New Connect  oraz Sento S.A.  Przewidujemy, że pakiet akcji APN zostanie upłynniony w drugiej połowie 2013 r., a pakiet akcji Sento w drugiej połowie 2014 r. Terminy te wynikają z bieżącej sytuacji w spółkach oraz z koniunktury na rynkach finansowych.
 
APN Promise S.A.
Przy wsparciu Zarządzającego akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym NewConnect. Podczas giełdowego debiutu w dniu 7 lutego 2013 r. zostały wycenione przez rynek w kursie zamknięcia na poziomie 3,94 zł za akcje.
 
Podtrzymujemy dotychczasową opinię, że optymalnym momentem do zbycia pakietu akcji APN Promise S.A. będzie druga połowa 2013 r. Sprzyjać temu będzie z jednej strony poprawa wyników finansowych spółki, z drugiej zaś oczekiwane polskiej gospodarki mające pozytywny wpływ na koniunkturę na rynku finansowym, a tym samym na rynkową wycenę spółki.
 
Z uwagi na wielkość posiadanego pakietu akcji (36,69% kapitału) Zarządzający będzie aktywnie poszukiwał potencjalnych inwestorów zarówno wśród inwestorów branżowych jak też finansowych.
 
Sento S.A.
Strategia wyjścia z pakietu akcji Sento S.A. związana jest ściśle z realizacją aktualnych projektów deweloperskich prowadzonych w ramach spółek celowych, w których Sento S.A. posiada 100% kapitału.  Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Spółki, w wyniku realizacji projektów w 2013 i 2014 roku powinna nastąpić znacząca poprawa wyników finansowych.
 
Prognoza zakłada trwałe utrzymanie rentowności na poziomie zysku netto, którego zauważalny wzrost powinien nastąpić od 2013 roku. Z kolei w 2014 roku zadłużenie spółki, stanowiące jeden z głównych czynników ryzyka, powinien spaść do poziomu ok. 17 mln zł z ok. 47 mln zł obecnie. Tak istotna poprawa sytuacji finansowej spółki będzie powinna mieć pozytywny wpływ zarówno na wycenę, jak i na znalezienie inwestora zamierzającego  nabycie  pakietu akcji, co jest strategicznym planem wyjścia z inwestycji przez fundusz Secus I FIZ.
 
Poprawa sytuacji finansowej spółki jest jednocześnie warunkiem koniecznym do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Zarządzający podejmie intensywne działania na rzecz sprzedaży pakietu akcji spółki w 2013 roku. Mając jednak na uwadze przedstawione prognozy finansowe zakładamy, że proces znalezienia nabywcy na pakiet akcji spółki może się realnie przedłużyć do roku 2014.
 
 
Podjęte działania i ich cel
Mając na uwadze, że w portfelu funduszu znajdują się środki pieniężne pochodzące z upłynnienia części aktywów, a także z dochodów z lokat oraz że w okresie likwidacji funduszu nie będzie można wykupywać certyfikatów, a obrót nimi na giełdzie zostanie wstrzymany, fundusz podjął działania zmierzające do wypłaty uczestnikom części aktywów jeszcze przed otwarciem likwidacji.
 
W tym celu w dniu 12 października 2012 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynął wniosek GO TFI o udzielenie zezwolenia na zmianę statutu funduszu. Wniosek ten obejmował zmiany w zakresie trybu wykupu certyfikatów poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wykupu na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Jednocześnie z uwagi na potencjalny czas oczekiwania na decyzję KNF, czas trwania funduszu został przedłużony aby nie doszło do otwarcia likwidacji funduszu przed uzyskaniem zgody nadzoru na wykup certyfikatów. Dotychczasowy statut nie pozwala obecnie na dokonywania wykupu certyfikatów.
 
Intencją funduszu było dokonanie automatycznego proporcjonalnego wykupu części certyfikatów na dzień wyceny 31 grudnia 2012 r. i/lub 29 marca 2013 r. Z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie w/w wniosku wykupy takie w zaplanowanym terminie nie mogły się odbyć. Postępowanie KNF zostało przedłużone do dnia 15 kwietnie br. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarządzający nie powziął informacji o dalszych decyzjach KNF w przedmiotowej sprawie. W przypadku uzyskania przez Fundusz pozytywnej decyzji organu nadzoru, pierwszy potencjalny wykup mógłby się odbyć na koniec drugiego kwartału kalendarzowego.
 
Zalety automatycznego wykupu

Intencją Secus Asset Management S.A. jako podmiotu zarządzającego funduszem jest zamknięcie inwestycji dokonane z należytym uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. Wnioskowany tryb wykupu certyfikatów zapewnia przede wszystkim równe traktowanie wszystkich uczestników funduszu poprzez zapewnienie wszystkim tego samego wyniku inwestycji w tym samym czasie. Strategia funduszu zakłada, że środki pieniężne z kolejnych dezinwestycji będą przekazywane uczestnikom funduszu w ramach wykupu certyfikatów w miarę zbywania kolejnych pozycji portfelowych funduszu. Po upłynnieniu wszystkich aktywów, co powinno zostać osiągnięte nie później niż w drugiej połowie 2014 roku, planowana jest likwidacja funduszu i ostateczne rozliczenie inwestycji. W ocenie Zarządzającego jest to lepsze i bardziej uczciwe rozwiązanie od przetrzymywania gotówki, która po dezinwestycji deponowana jest na lokatach bankowych do czasu zakończenia likwidacji.

 
 
Perspektywy wyceny
Wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu standardowo dokonywana jest cztery razy w roku, zawsze na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego.
 
Należy mieć na uwadze, że wycena niepublicznych aktywów funduszu, które nie są przedmiotem obrotu giełdowego, nie jest wyceną rynkową. Wycena taka dokonywana jest przez niezależny podmiot zewnętrzny i polega na oszacowaniu wiarygodnej wartości godziwej danego aktywa. Jest to więc wycena czysto teoretyczna, na której wynik wpływa zarówno subiektywna ocena wyceniającego, jak też przyjęty model wyceny. Wycena dokonywana w ten sposób może się istotnie różnić od wyceny transakcyjnej, jaką będzie można osiągnąć z chwilą sprzedaży aktywów, a także od wyceny rynkowej po wprowadzeniu akcji spółki do obrotu giełdowego.
 
 
 
Przykłady:
1.   Na dzień 30 czerwca 2011 r. podmiot wyceniający Baker Tilly Poland Audit wycenił spółkę Agito S.A. na poziomie 0,24 zł na akcję. W dniu 15 września 2011 r. fundusz sprzedał cały posiadany pakiet akcji Agito S.A. za 1,2 mln USD, co po zamknięciu i rozliczeniu pozycji walutowej dało wycenę transakcyjną na poziomie 0,32 zł na akcję czyli o 1/3 powyżej teoretycznej wyceny Baker Tilly
2.   Na dzień 31 grudnia 2012 r. ten sam podmiot wycenił jedną akcję spółki APN Promise S.A. na poziomie 1,53 zł. Kilka tygodni później w dniu 7 lutego br. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Kurs zamknięcia na debiucie wyniósł 3,94 zł czyli o 158% powyżej teoretycznej wyceny Baker Tilly.
 
Tak spore różnice w wycenach aktywów wpływają w istotny sposób na wycenę certyfikatów funduszu. Według wyceny na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość jednego certyfikatu (przy wycenie akcji APN Promise na 1,53 zł) została oszacowana na poziomie 532,91 zł. W wycenie na dzień 29 marca 2013 r. rynkowa wycena akcji APN Promise S.A. wyniosła 3,90 zł. To w zasadniczy sposób wpłynęło na kolejną wycenę certyfikatu (WANCI), która wzrosła o 39,3% do poziomu 742,48 zł.
 
Jako Zarządzający podejmujemy starania, aby do końca I półrocza 2013 r. wszystkie spółki Funduszu były wyceniane przez aktywny rynek.
 
Obecnie ostatnim niepublicznym aktywem w Funduszu pozostaje pakiet akcji Sento S.A., którego wyceny również dokonuje Baker Tilly Poland Audit.
 
Zwracamy więc uwagę, że wartość niepublicznych aktywów funduszu będzie mogła zostać ostatecznie zweryfikowana dopiero z chwilą ich sprzedaży.
 
 
Podsumowanie
Po sześciu latach od utworzenia Secus I FIZ Zarządzający postanowił przedłużyć czas trwania funduszu. Decyzja ta podyktowana jest brakiem możliwości realizacji celu inwestycyjnego w pierwotnie zakładanym horyzoncie inwestycyjnym. W ocenie Zarządzającego wydłużenie czasu trwania funduszu pozwoli na uniknięcie sprzedaży znacznej części aktywów „za wszelką cenę” kierując się jedynie jak najszybszym terminem zamknięcia inwestycji i umożliwi upłynnienie tych aktywów z należytym uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. Przewidujemy, że ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji w ramach Secus I FIZ nastąpi nie później niż do końca 2014 roku.
 
Jednocześnie z uwagi na wydłużenie horyzontu inwestycyjnego chcemy jak najszybciej przekazać uczestnikom funduszu tę część aktywów, która jest już upłynniona. Następnie chcemy sukcesywnie przekazywać kolejne środki w miarę realizacji sprzedaży pozostałych aktywów. Przekazanie środków uczestnikom funduszu przed rozpoczęciem likwidacji możliwe jest wyłącznie w drodze wykupu części certyfikatów. Przeprowadzenie takich wykupów wymaga jednak zmiany statutu za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek o wyrażenie takiej zgody wpłynął do KNF w dniu 12 października 2012 r. Komisja przedłużyła postępowanie w sprawie wniosku do dnia 15 kwietnia 2013 r. Na dzień sporządzenia raportu Zarządzając nie posiadał wiedzy w zakresie dalszych decyzji podejmowanych przez KNF.
Przeczytaj Raport Zarządającego za I kwartał 2013 >

Nowe zasady dotyczące cookies.Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w "Polityce Prywatności" oraz w "Polityce Cookies"..

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies

EU Cookie Directive Module Information